Cjenovnik
Godišnja pretplata na štampana izdanja Službenog lista Crne Gore:
na “Službeni list Crne Gore” u iznosu od 210,00 €
na “Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi” u iznosu od 170,00 €
na “Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori” u iznosu od 100,00 €
 • U cijene je uračunat PDV od 7%.
 • Cijena pretplate za inostranstvo uvećava se 100%.
Iznos naknade po jednoj stranici za objavljivanje akata regulatornih organa, drugih pravnih lica i subjekata (savjeta, komisija i sl.) donesenih u izvršavanju javnih ovlašćenja, u iznosu od ... 45,00 €
 • U cijene je uračunat PDV od 17%.
U Oglasnom dijelu Službenog lista Crne Gore objavljuje se oglas kojim se javne isprave oglašavaju nevažećim. Oglas se može predati:
 • LIČNO
  Na adresi:
  Javna ustanova Službeni list Crne Gore
  Ul. Novaka Miloševa 10/I
  81000 Podgorica
  svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati
  Stranka uplaćuje određeni iznos na žiro račun Službenog lista Crne Gore i predaje uplatnicu ovlašćenom licu.
 • POŠTOM
  Slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanog iznosa potrebnog za objavu oglasa na adresu:
  Javna ustanova Službeni list Crne Gore
  Ul. Novaka Miloševa 10/I
  81000 Podgorica
 • TELEFAKSOM
  Slanjem dokumenta i potvrde o uplati novčanog iznosa potrebnog za objavu oglasa na broj telefaksa: 020/230-525
  Oglasi poslani poštom ili telefaksom plaćaju se uplatom na žiro račun JU Službeni list CG broj: 550-5716-07 otvoren kod Podgoričke banke Podgorica.
  Sva obavještenja o objavi javnih isprava nevažećim mogu se dobiti na telefonskom broju Službe oglasa, 020/230-525.
  U Oglasnom dijelu Službenog lista CG objavljuju se nevažećim javne isprave fizičkih i pravnih lica po navedenim cijenama:
 • CJENOVNIK
  Redni broj Vrsta javne isprave Cijena sa PDV-om (u eurima)
  1. Lična karta 5,00
  2. Pasoš 5,00
  3. Radna knjižica 5,00
  4. Školska svjedočanstva, indeks i uvjerenje o položenom stručnom ispitu 5,00
  5. Čekovna karta i štedna knjižica 5,00
  6. Vozačke i saobraćajne dozvole fizičkih lica 5,00
  7. Saobraćajne dozvole pravnih lica 10,00
  8. Rješenje o sticanju državljanstva 5,00
  9. Sudski oglasi (proglašenje umrlim,ostavinski i parnični postupak i dr.) 25,00
  10. Službene objave:
  a) registracija kod Privrednog suda, javna nadmetanja, ponude, konkursi i dr. 2,00 po jednom redu
  b) oglašavanje nevažećim javnih isprava pravnih lica (pečata, štambilja, rješenja i dr. 20,00
 • Za oglašavanje nevažećim javnih isprava koje ne izdaje MUP, već drugi organi potrebno je sljedeće:
  1. za svjedočanstva, indekse, radne, čekovne kartice, štedne knjižice i sl. stranka treba da podnese uplatnicu.
  2. za pečate, štambilje, faksimile i sl. potrebno je da stranka podnese:
   • obrazloženi zahtjev (obrazac zahtjeva dobija se na šalteru JU Službeni list CG),
   • izvod iz registra Privrednog suda da je ovlašćeno lice za zastupanje ili da ima punomoćje ovlašćenog lica za zastupanje,
   • fotokopiju lične karte i
   • uplatnicu.
Linkovi
Aktuelnosti
Banner
Službeni list NRCG osnovan je 10. jula 1945. godine, sa sjedištem u Podgorici. Ovaj datum se uzima kao dan Ustanove, jer je to datum objavljivanja prvog broja Službenog lista Republike Crne Gore na Cetinju i predstavlja početak postojanja i rada ove Ustanove u institucionalnom smislu...