Rezultati pretrage propisa

Nova pretraga
dokument
Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 80/2010, Registarski broj:952, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 14/2012, Registarski broj:231, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o obrazovanju Koordinacionog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 30/2012, Registarski broj:607, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o obrazovanju Počasnog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 30/2012, Registarski broj:608, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Počasnog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 12/2013, Registarski broj:221, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 12/2013, Registarski broj:222, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o obrazovanju Savjeta za naunoistraživaku djelatnost

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 16/2013, Registarski broj:338, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 25/2013, Registarski broj:570, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis" – Nikšić

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 30/2013, Registarski broj:644, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

dokument
Odluka o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” - Nikšić

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 47/2013, Registarski broj:1002, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Nauka

Strana 1 od 7
Nova pretraga