Pravni akt

Zakon o prekršajima
"Službeni list Crne Gore, broj 1/2011"
od 11.1.2011. god.
Naziv: Zakon o prekršajima
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2011
Registarski broj: 2
Datum objavljivanja: 11.1.2011
Datum stupanja na snagu: 18.1.2011
Datum početka primjene: 1.9.2011
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/1/2011/2
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: III. PRAVOSUĐE
Podoblast: Krivično zakonodavstvo
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 23 Sudska i osnovna prava [20], 24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost (19)
Napomena: Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima , osim odredaba čl.71,72 i 81 do 93 koje prestaju da važe nakon stupanja na snagu zakona kojim će se urediti organizacija i nadležnost sudova za vođenje prekršajnog postupka i odredbe čl. 208 do 290 Carinskog zakona ("Službeni list RCG",br.7/02,38/02,72/02,21/03,29/05 i 66/06 i "Službeni list CG",broj 21/08)
PreuzmiŠtampa
od 72