Pravni akt

Zakon o turizmu
"Službeni list Crne Gore, broj 61/2010"
od 22.10.2010. god.
Naziv: Zakon o turizmu
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2010
Registarski broj: 683
Datum objavljivanja: 22.10.2010
Datum stupanja na snagu: 29.10.2010
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/61/2010/683
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Podoblast: Turizam i ugostiteljstvo
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU:
Napomena: Odredbe člana 121 st. 7,8 i 9 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2011. godine
Objavljen u izdanju Izmjene i/ili dopune
Podzakonski i drugi akti Mijenja i/ili dopunjava
Donesen na osnovu Stavlja van snage Prevod
Izjava o usklađenosti
PreuzmiŠtampa
od 53