Rezultati pretrage propisa:

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje mini obilaznice Podgorice dionica nadvožnjak i most na rijeci Ribnici sa pristupnim saobraćajnicama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2010Registarski broj: 210
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA IZGRADNjU OBILAZNICE KOLAŠIN

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2010Registarski broj: 223
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 642
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Tušina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 643
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Murinska rijeka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 644
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Trepačka rijeka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 645
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Komarača

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 646
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje istočne tribine gradskog stadiona, na urbanističkim parcelama br. 1, 2 i 3, sa uređenjem terena, u zahvatu DUP-a "Nova varoš 2 - dio" u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 647
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu ugovora o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Rudine" (Nalježići)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2010Registarski broj: 698
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju saglasnosti na Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Ljesnica-Bioče"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 759
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Podgorica - Nikšić, dionica raskrsnica „Branilovica“ - petlja - benzinska pumpa „Euro petrol“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2011Registarski broj: 62
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta »Drijenak-Rajsko vrelo«, Opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 464
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24