Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o javno važećem obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći Operater u pripremi štampe (prilagođen za učenike sa smetnjama sluha i govora)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 46
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći Operater u pripremi štampe (prilagođen za učenike sa teškoćama u učenju)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 47
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o stan­dar­du za­ni­ma­nja Gra­đe­vin­ski sto­lar/gra­đe­vin­ska sto­lar­ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 417
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o stan­dar­du za­ni­ma­nja Po­moć­nik sto­la­ra/po­moć­ni­ca sto­la­ra

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 418
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o stan­dar­du za­ni­ma­nja Sto­lar za na­mje­štaj/sto­lar­ka za na­mje­štaj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 419
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o stan­dar­du za­ni­ma­nja Teh­no­log fi­nal­ne ob­ra­de dr­ve­ta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 420
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o stan­dar­du za­ni­ma­nja Ta­pe­tar de­ko­ra­ter/ta­pe­tar­ka de­ko­ra­ter­ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 421
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o stan­dar­du za­ni­ma­nja Teh­no­log pri­mar­ne pre­ra­de dr­ve­ta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 422
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o jav­no va­že­ćem pro­gra­mu obra­zo­va­nja za ospo­so­blja­va­nje za za­ni­ma­nje Po­moć­nik/ca obu­ća­ra

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 423
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o jav­no va­že­ćem pro­gra­mu obra­zo­va­nja za ospo­so­blja­va­nje za za­ni­ma­nje Elek­tro­in­sta­la­ter/elek­tro­in­sta­la­ter­ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 424
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o jav­no va­že­ćem pro­gra­mu obra­zo­va­nja za ospo­so­blja­va­nje za za­ni­ma­nje Elek­tro­me­ha­ni­čar/elek­tro­me­ha­ni­čar­ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 425
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o jav­no va­že­ćem pro­gra­mu obra­zo­va­nja za ospo­so­blja­va­nje za za­ni­ma­nje Auto­e­lek­tri­čar/auto­e­lek­tri­čar­ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 426
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45