Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o vrstama zdravstvenih usluga za koje se mogu sačiniti liste čekanja, kao i načinu i postupku sačinjavanja listi čekanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 851
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o načinu i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje van Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2017Registarski broj: 1252
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za obavljanje zdravstvene zaštite zaposlenih

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2017Registarski broj: 1286
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2017Registarski broj: 1287
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra licenci i obrascu licenci za rad doktora stomatologije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2017Registarski broj: 1288
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2018Registarski broj: 650
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra licenci i obrascu licenci za rad doktora medicine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 717
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1298
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2019Registarski broj: 1326
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o sastavu, načinu rada i odlučivanju etičkog odbora za klinička ispitivanja ljekova i medicinskih sredstava*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 79/2021Registarski broj: 956
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Uputstvo o obrascima za obavještenje o proizvodima koji predstavljaju rizik

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2010Registarski broj: 674
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Naredba o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 73/2020Registarski broj: 936
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8