Rezultati pretrage propisa:

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2016Registarski broj: 844
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

1 - 2 - 3