Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta ,,Ledenice”, Opština Kotor "Službeni list Crne Gore, broj 57/2019" od 11.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1