Odluka o davanju saglasnosti na Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geoloska istrazivanja i eksploataciju pojave nemetalicne mineralne sirovine tehnicko-gradjevinskog kamena "Ljesnica-Bioce" "Službeni list Crne Gore, broj 67/2010" od 24.11.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1