Metodologija za utvrđivanje cijena za korišćenje prenosnog ili distributivnog sistema koje plaćaju korisnici direktnog voda kada je on priključen na prenosni ili distributivni sistem "Službeni list Crne Gore, broj 61/2013" od 30.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2