Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 KV sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 KV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj "Službeni list Crne Gore, broj 8/2017" od 03.02.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 7