Pravilnik o blizim uslovima koje treba da ispunjava ovlasceno pravno lice, nacin sticanja ovlascenja za ocjenu kvaliteta vina i uslovi i nacin ocjenjivanja i superocjenjivanja kvaliteta vina "Službeni list Crne Gore, broj 22/2011" od 29.04.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 11