Rješenje o ra­zr­je­še­nju čla­na Sa­vje­ta za sa­rad­nju Vla­de Cr­ne Go­re i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­­ci­ja "Službeni list Crne Gore, broj 61/2011" od 23.12.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1