Pravilnik o na­ci­nu or­ga­ni­zo­va­nja i dje­lo­va­nja ope­ra­tiv­nih je­di­ni­ca za za­sti­tu i spa­sa­va­nje u van­red­nim sta­nji­ma "Službeni list Crne Gore, broj 58/2011" od 06.12.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 9