Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 11/2010 od 22.10.2010.